Top

De webwinkel is momenteel niet bereikbaar

Luchtvervuiling in huis is te verhelpen met een luchtreiniger

LuchtvervuilingLuchtvervuiling verhelpen met een luchtreinigerLuchtvervuiling is het verschijnsel waarbij de ons omringende lucht wordt verontreinigd door stoffen die daar van oorsprong niet in voorkomen.Deze stoffen kunnen afkomstig zijn van natuurlijke bronnen of van menselijke bronnen.

Natuurlijke bronnen zijn

 • Vulkanen
 • Stof
 • Gassen, zoals methaan van natuurlijke oorsprong, bijvoorbeeld uit het darmstelsel van vee
 • Rook van bosbranden

Bronnen van menselijke oorsprong zijn

 • Stof en chemicaliën van de landbouw, zoals in Nederland vooral ammoniak vanuit mest en kunstmest
 • Allerlei industrie, fabrieken, waaronder ook elektriciteitscentrales
 • Het verkeer door de verbrandingsmotoren, remmen- en bandenslijtage
 • Verbrandingsovens
 • Oplosmiddelen uit bijvoorbeeld verf
 • Gevaarlijke gassen uit bv. spuitbussen (cfk's)
 • Vuurwerk
 • Vervuilende stoffen
 • Koolmonoxide (ook wel kolendamp genoemd) kan vrijkomen bij onvolledige verbranding, bijvoorbeeld in verbrandingsmotoren. Koolmonoxide is giftig, het heeft een verstikkend effect op mensen en dieren.

Chloorfluorkoolstofverbindingen (de zogenaamde cfk's)

De aardatmosfeer beschermt het leven op aarde door een gedeelte van de schadelijke straling die afkomstig is van de zon tegen te houden.


Zo wordt het schadelijkste deel van de ultraviolette straling tegengehouden door de ozonlaag die zich op ongeveer 10-15 kilometer hoogte bevindt.


De ozonlaag kan worden aangetast door luchtvervuiling door chloorfluorkoolstofverbindingen.


Deze verbindingen werden tot voor kort gebruikt als drijfgassen voor spuitbussen en als koelmiddel in oudere types koelkasten.


Productie en gebruik van deze verbindingen zijn sinds enige jaren verboden.


Zij zijn nu vervangen door verbindingen die minder schadelijk zijn voor de ozonlaag.

Stikstofdioxiden

Stikstofoxiden worden bij verbranding geproduceerd, vooral als deze bij hoge temperaturen verloopt. NOx wordt vaak gemeten, ook in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.


Behalve dat het schadelijk is, wordt het ook gezien als een signaalstof, de hoeveelheid NOx die ergens wordt gemeten, is een indicatie voor allerlei andere vaak voorkomende luchtvervuiling.

Zwaveldioxide

Luchtvervuiling door zwaveldioxide ontstaat in grote hoeveelheden bij verbranding van kolen of bruinkool, maar ook in kleinere hoeveelheden bij verbranding van olieproducten.


Bij fabrieken die grote hoeveelheden zwaveldioxide produceren wordt deze tegenwoordig grotendeels afgevangen en niet meer door de schoorsteen de atmosfeer ingeblazen (vroeger zag men nog wel eens de karakteristieke gele rook uit sommige industriële schoorstenen).

Fijn stof

Fijn stof (vooral roet) van bijvoorbeeld bosbranden, vulkanen, maar ook uit bijvoorbeeld verbrandingsmotoren is een vervuilende factor.


Ook dit wordt er in moderne motoren soms uitgefilterd, bijvoorbeeld met een speciaal roetfilter. Verder geven rem- en bandenslijtage ook fijn stof af.


De verwachting is dat als de roetfilters effectiever worden, deze andere bijdrage belangrijker zal worden. In stedelijke gebieden is verkeer de grootste bron van fijn stof.


Naast roet is er enorm veel stof uit woestijnen, maar bijvoorbeeld ook al het gesteente dat door erosie zeer fijn gemaakt wordt, kan door winden zeer ver en hoog de atmosfeer reizen.

Overige stoffen

Kooldioxide (officieel: koolstofdioxide). Sinds de industriële revolutie neemt de luchtvervuiling door kooldioxide in de atmosfeer sterk toe: Door de verbranding van fossiele brandstoffen is de hoeveelheid geproduceerde kooldioxide toegenomen, en deze toename wordt niet gecompenseerd door een evengrote vermeerdering van de vastlegging door bijvoorbeeld planten en algen.


De grotere kooldioxide-concentratie in de atmosfeer zou een versterking van het broeikaseffect kunnen veroorzaken, wat tot opwarming van de aarde, zeespiegelstijging en extreme weersomstandigheden zou kunnen leiden.


Strikt genomen is kooldioxide echter geen vervuilende stof. Het is niet schadelijk voor de gezondheid en komt in de adem van mensen en dieren van nature voor.


Zonder kooldioxide zou de aarde een erg koude planeet worden.

Het effect van luchtreinigers met ionisator

Helaas kunt u de atmosfeer buiten niet beïnvloeden, maar wel kunt u de lucht in uw eigen woning, kantoor of werkplek wel positief veranderen.


Dit kan met luchtreinigers die gebruikmaken van moderne technologieën als ionisatie, HEPA filters en UV-filters. Met deze luchtreinigers kunt u vervuilende stoffen in de lucht effectief bestrijden en neutraliseren.


Zij vangen de kleinste deeltjes op, zoals de hier genoemde vervuilende stoffen, maar ook pollen die hooikoorts veroorzaken, ziekteverwekkers als bacteriën en virussen en zelfs vervelende geurtjes van huisdieren en tabaksrook.


Wij bieden een compleet assortiment luchtreinigers, zodat er een apparaat is voor iedere situatie.


Wilt u frisse en gezonde lucht? Dat kan nu met onze luchtreinigers!


                  Heeft u ergens vragen over? Schroom dan niet om even te mailen of te bellen voor persoonlijk advies. Wij staan u graag te woord!


@